ЕЛФИ ТЕХ ООД

ЕлфиТех” ООД е на българския и международен пазар от 1990 година с предмет на дейност „Научно-изследователска и технологична дейност, опитно производство и реализация на апаратура, комплексни обекти и технологии за електрофизична обработка на вода, текстил, дървесина, хартия, пластмаси, горива и др., както и за интегрирано електрофизично въздействие върху биологични обекти и подготовка на кадри по предмета на дейност”. Фирмата има научни разработки във всички области от предмета си на дейност, но през последните 17 години от създаването си с приоритет е развивала технологиите свързани с пречистването на вода – питейна, бутилирана, отпадъчна от промишлени производства и от населени места. Основната заслуга за развитие на тези технологии е на озонатора – собствена конструкция, реализирана в серийно производство. Той е с оригинална фирмена разработка, позволяваща лесно обслужване и поддръжка и най-важното - евтино производство на озон. Това е предпоставка за масовото му използване в технологичните схеми на фирмата за пречистване на вода.

Не без основание, и с гордост можем да кажем, че масовото използване на озон във водопречистването в България се дължи на технологиите, реализирани от ЕлфиТех, ООД, стара Загора Тези технологии са в съответствие с директивата КОК на Консултативния съвет за питейни води при Агенцията по защита на околната среда на САЩ (ЕРА) за обработка с озон на питейни води и покриват изискванията на ЕС за качеството на питейната вода.


Известно е, че по-голям процент от селищните системи в България се водоснабдяват от повърхностни водоизточници – планински и речни водохващания, които не винаги имат строга охранителна вододайна зона. Освен това всички повърхностни води са с над допустимото количество природни органични съединения, а в дъждовни периоди със силна замътненост.четвъртък, 23 юли 2020 г.

МОДУЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ВОДИ, ГЕНЕРИРАНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ТИП „ЕЛФИ РЕСУРС“


Чрез инсталацията  се постига:
  •    предотвратяване възникването на екологични проблеми чрез постигането на предписаните параметри на пречистената технологична вода;
  •         продължителна производствена сигурност с минимални разходи за поддръжка;
  •         максимална гъвкавост на технологичния процес при променливи натоварвания;
  •        ниска енергоемкост.     
 Приетата технология за  пречистване на отпадъчните води включва процесите:
  •    прецеждане и усредняване - интегрирани в механично стъпало;
  •    окисление с озон, електролиза и флотация - интегрирани във физико химично стъпало;
  • био окисление, нитрификация и утаяване – интегрирани в биологично стъпало. 
        Инсталацията се състои  от високотехнологични съоръжения изпълнени от неръждаема стомана, изработени и тествани в заводски условия. Приложена е в максимална степен блокова компановка на технологичните стъпала и технологичните комуникации.  Съоръженията на инсталацията са разположени  в план и височинно така, че енергията за повдигане на пречистваните води с помпени агрегати да е минимална. Предвидени са необходимите технически мерки срещу вредните въздействия върху околната среда – шум, вибрации, аерозоли, пяна.

Оразмерителен дебит – 200 m3/d;  400 m3/d; 800 m3/d      
      
Показатели на водата :

ПОКАЗАТЕЛ
 ВХОД
ИЗХОД
pH
6÷10
7÷9
БПК5
2300 mg/l
75 mg/l
ХПК
4000 mg/l
25 mg/l
НВ
300 mg/l
50 mg/l
Общ азот
50 mg/l
3 mg/l
Общ фосфор
7 mg/l
0,7 mg/l
Мазнини
50 mg/l
0,1 mg/l

                  Общ вид      
                                                

Тип инсталация
Дебит  m3/d
Цена в лв. без ДДС
Елфи Ресурс Алфа
200
268 000
Елфи Ресурс Бета
400
436 000
Елфи Ресурс Гама
800
692 000

          Срок за изработка: 3 месеца

Няма коментари:

Публикуване на коментар