ЕЛФИ ТЕХ ООД

ЕлфиТех” ООД е на българския и международен пазар от 1990 година с предмет на дейност „Научно-изследователска и технологична дейност, опитно производство и реализация на апаратура, комплексни обекти и технологии за електрофизична обработка на вода, текстил, дървесина, хартия, пластмаси, горива и др., както и за интегрирано електрофизично въздействие върху биологични обекти и подготовка на кадри по предмета на дейност”. Фирмата има научни разработки във всички области от предмета си на дейност, но през последните 17 години от създаването си с приоритет е развивала технологиите свързани с пречистването на вода – питейна, бутилирана, отпадъчна от промишлени производства и от населени места. Основната заслуга за развитие на тези технологии е на озонатора – собствена конструкция, реализирана в серийно производство. Той е с оригинална фирмена разработка, позволяваща лесно обслужване и поддръжка и най-важното - евтино производство на озон. Това е предпоставка за масовото му използване в технологичните схеми на фирмата за пречистване на вода.

Не без основание, и с гордост можем да кажем, че масовото използване на озон във водопречистването в България се дължи на технологиите, реализирани от ЕлфиТех, ООД, стара Загора Тези технологии са в съответствие с директивата КОК на Консултативния съвет за питейни води при Агенцията по защита на околната среда на САЩ (ЕРА) за обработка с озон на питейни води и покриват изискванията на ЕС за качеството на питейната вода.


Известно е, че по-голям процент от селищните системи в България се водоснабдяват от повърхностни водоизточници – планински и речни водохващания, които не винаги имат строга охранителна вододайна зона. Освен това всички повърхностни води са с над допустимото количество природни органични съединения, а в дъждовни периоди със силна замътненост.ЕЛФИ-ТЕХ Технологиии във водопречистването

27 ГОДИНИ ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВОДОПРЕЧИСТВАНЕТО

    
          Наличието на устойчив воден мениджмънт във всички сфери на световното водно стопанство гарантира обезпечаването на населението с качествена питейна вода. Развитието и въвеждането на нови подходи в технологията на пречистване  на питейната вода, съответстващи на изискванията на Световната организация по здравеопазване, е инструментариум за постигане на качествените показатели на питейната вода.

          Електрохимичните интегрирани технологии за пречистване на водите разработени и прилагани в „ЕлфиТех” ООД,  са с основна цел получаване на физикохимично и микробиологично стабилни води с много ниско ниво на съдържание на  съединения на нитрити, фосфати, мангана и желязото ,  както и на специфични замърсители -   нитрати, арсен, уран, стронции, живак, олово, кадмий, хром, нефтопродукти, пестициди и органични съединения.

         
Съоръженията с които се реализират електрохимичните интегрирани технологии са: 

 •               озонатори за студен електростимулационен синтез  
 •               вакуумни окислителени реактори
 •               електролизни редукционни реактори
 •                екранни електрофилтри
 •    адсорбционни филтри с модифицирани естествени зеолити
Те са с оригинални конструктивни решения, проектирани и произведени от „ЕлфиТех”, с научно признати принципи на действие, отличени с множество национални и международни призове. 

          Фирмата проектира, произвежда в собствена производствена база, монтира и извършва гаранционна и извънгаранционна поддържа на технологични инсталации за:

 •       пречистване на питейна вода за селищно водоснабдяване,
 •        стабилизация на минерална и трапезна вода за бутилиране,
 •  омекотяване и обезсоляване на вода за промишлени производства от хранително-вкусовата промишленост и енергетиката

          Всички инсталации са с висок ефект на пречистване, енергийно и финансово рентабилни, екологично съобразени.

           Основно предимство на тези технологии е съчетаването на окислителното действие на озона, възстановителното въздействие на електролизата и адсорбционно филтриращия потенциал на   модифицираните естествени зеолити. 


           Голям процент от селищните системи се водоснабдяват от повърхностни водоизточници – планински и речни водохващания, които не винаги имат строга охранителна вододайна зона. Освен това всички повърхностни води са с над допустимото количество природни органични съединения, а в дъждовни периоди със силна замътненост. Не без основание и с гордост можем да кажем, че масовото използване  на озон във водопречистването в България се дължи на технологиите реализирани от ЕлфиТех ООД. Тези технологии са в съответствие с директивата КОК на Консултативния съвет за питейни води при Агенцията по защита на околната среда на САЩ (ЕРА) за обработка с озон на питейни води и покриват изискванията на ЕС за качеството на питейната вода.

ВИДОВЕ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ВОДИТЕ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА


Видове
Замърсители на водата
Влияние
на човешкия организъм
Тежки метали
Олово
Живак
Цинк
Хром
Кадмий

Полиневрит
Хипертония
Уврежда зрението
Уврежда костния мозък
Умствена изостаналост при децата
Атеросклероза
Радиоактивни елементи
Уран
Плутоний
Торий
Стронций - Цезий

Онкологични заболявания
Генетични изменения
Отслабва имунитета
Остеопороза, рахит при децата
Вродени пороци при децата
Неорганични вещества
Флорни съединения
Хлорни съединения
Бромни съединения
Борни съединения
Азотни съединения
Фосфорни съединения

Хепатит, увреждане костната система
Миокардит, онкологични заболявания
Мутагенни ефекти
Отслабва имунитета
Уврежда половите органи
Онкологични забол. на вътр. органи
Органични съединения на хлора
Трихалогенметан
Хлорамин
Хлороформ
Трихлорид; Четиридихлорметил; Петхидроксирехлорист въглерод;
Хлорит; Хлорат
Цесаногенхлорид
Трихлорметан
Тетрахлорметан
Бром дихлорметан


Стимулират образуването на синьо-зелени водорасли и микроорганизми, при разграждането на които се продуцират. Явяват се изключително токсични и канцерогенни
Нефтопродукти, пестициди
Ксенобиотик
Оксигенат

Предизвикват хипертония, анемия, рак на кръвта, рак на костния мозък
Мед
Повишено съдържание уврежда бъбреците и черния дроб
Манган
Повишено съдържание уврежда централната нервна система и предизвиква анемия
Кадмий
Злокачествени тумури, болестта Итай-Итай, усложнява бременността, мъртворъждаемост, уврежда бъбреците
Никел, Желязо
Уврежда кожата, увеличава риска от инфаркти, уврежда половите органи
Алуминий
Уврежда централната нервна система, болеста Алцхаймер, отслабва имунната система при децата

ЗАЩО ОЗОН, А НЕ ХЛОР ПРИ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ?

Хлорът в реакция с органичните съединения, намиращи се във водата образува силно токсични съединения (хлорамин и трихалогенметан)

“Хлорът - най-опасният убиец на нашето време. Предпазва от една болест, предизвиква друга. След като през 1904 г. започна хлорирането на водата, започна и новата епидемия от сърдечни болести, рак и слабоумие”.
                           Д-р Прайс, болница “Сангино” САЩ

          Съдържанието на хлорни съединения във водата е сериозен риск за здравето на хората.   Със съдържание на хлор във водата са свързани множество здравословните проблеми на сърцето, атеросклерозата,  високото кръвно налягане, анемията и онкологичните заболявания.
          Хлорът е помогнал да се разрешат проблемите с епидемията на холера, но в реакция с органичните съединения намиращи се във водата образува силно токсични хлорорганични съединения (трихалогенметан, хлорамини, хлороформ, хлорфенол. Хлороформът е особено опасен при децата и е причина за ред хронични дихателни заболявания предизвикани от свойствата му да се задържа в белите дробове. При къпане с  хлорирана вода от нея се изпарява до 50 % от разтворения в нея хлороформ и до 80 % трихлоретилен. Поради това по данни на СЗО за да се запази здравето е необходимо не само да не пием хлорирана вода, но и да не се къпем с нея, защото хлорът и токсичните хлорорганични съединения попадат в организма чрез кожата и дихателните пътища.
Особено опасна е хлорираната вода както за питейни, така и за битови нужди при бременните жени. При изследванията на д-р Хербърт Шварц от Камберлендския колеж във Виндсман е установено, че рискът при използването на хлорирана питейна вода от бременните жени е много по-голям от тези, които пият нехлорирана вода при спонтанните аборти. Зародишът на детето се състои от 90 % вода и е особено възприемчив към токсичните хлорорганични съединения предизвикващи поражения на главния мозък, сърцето и нервната система, както и при раждането на деца с вродени пороци.
          Неоправдан е рискът да се продължава хлорирането на водата и да строим нови пречиствателни станции  по технологии основани на хлорирането, като се има предвид и факта, че при хлорирането не се достига пълна микробиологична стабилизация на водата и никаква антивирусна обработка.
           Във водопречиствателната практика алтернатива на хлора е озонът.  Озонът е алотроп на кислорода, т.е. съставен е от същите атоми, комбинирани по различен начин. Уникалните стерилизиращи способности на озона се дължат на факта, че той е втория най-мощен окислител след флуора. 
                                   
Тази висока химична активност на озона е резултат на нестабилната му електронна конфигурация, предопределяща захващането на електрони от другите молекули. По време на неговата реакция с другите молекули озонът се разрушава. Когато това са органични молекули – въглеводороди,  резултатът от това окисление е въглероден двуокис и вода.
          Озонът няма алтернатива при подобряване на физико-химичните, микробиологичните и органо-лептичните качества на водата. Той действа:
бактерицидно, чрез бързото разрушаване на бактериалните протеини  в процеса на каталитично окисление. Чрез озониране се унищожават всички микроби – патогенни и сапрофитни, срещащи се във водата. Озонът притежава и висок спорициден ефект:


 •     антивирусно, чрез пълното окисление на вирусната материя. Установени са предимствата на озона за неутрализиране на полиомиелита и вируса легионелата и еболата в сравнение с обикновенните средства за обеззаразяване (хлор и хлорен двуокис)


 •     обезцветяващо, чрез окисляване на хумусните вещества като фулвокиселини, колоидни частици, хуминови киселини без да създава мирис и привкус на водата, за разлика от хлора, който създава с тези вещества сложни съединения, предизвикващи появата на много остри миризми – хлорфенол.


 •     отстраняване на желязо и манган – обикновено желязото и манганът се съдържат във водата като органични съединения или колоиди и обезжелезяването и обезманганяването чрез традиционните методи (аерация, варувани или катийониране) не е удачно. За целта е необходимо предварително окисляване на мангана и желязото с озон при което мангана преминава в по-висока валенция (ІІІ или ІV) неразтворим, при което се образуват флокули и задържането им се извършва в катализационни филтри.


 •     върху макрозамърсители – различни феноли, нефтопродукти, анионни детергенти, пестициди и др.


 •     на качествените изменения на водата – след озониране тя придобива синкава окраска, присъща на изворните води. При озониране тя добре се аерира, което я прави по-усвояема и приятна за пиена. Озонираната вода не само, че няма никакви привкуси и миризми, което е неизбежно при хлорирането, но и напротив -  отстраняват се всякакви следи на привкус и миризми съществуващи в обработваната вода.
От химична гледна точка основните вещества разтворени във водата и определящи някои минерални свойства на се изменят след озонирането и по време на обработката с озон не предават на водата никакви допълнителни странични вещества и химични съединения. От водата се отстраняват само продуктите от тези вещества, които са и предавали цвят, привкус и мирис.
           Приоритет на фирмата е проектирането и изграждането на пречиствателни станции, които по никакъв начин не влияят вторично на околната среда. 
           Построените ПСПВ по технология на Елфи-Тех  са с доказан ефект на пречистване и ниска себестойност на пречистената вода, лесни за експлоатация и поддръжка, работещи в автоматичен режим. Приоритет на фирмата е проектирането и изграждането на пречиствателни станции, които по никакъв начин не влияят вторично на околната среда.
          ЕлфиТех има проектирани и изградени пречиствателни станции за питейни, промишлено-отпадъчни, както и за битово-отпадъчни води  в редица страни: Унгария; Румъния; Турция; Грузия; Азербайджан; Македония, Казахстан.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Пречистване на отпадъчни води с високи стойности на ХПК и БПК
Предлаганата модулна пречиствателна станция е станция от нов тип. Състои се от високотехнологични функционални модули, изпълнени от неръждаема стомана и тествани в заводски условия. В тях протичат всички технологични процеси на пречистването.
            Разположени са в план и височинно така, че енергията за припомпване на водите и утайките да е минимална.
            Технологичната схема на пречистване е формирана от:     
·       Стъпало за механично пречистване
·       Стъпало за физико-химично пречистване
·       Стъпало за биологично пречистване
·       Стъпало за допречистване
·       Стъпало за третирване на утайката
             Приетата технологична схема на пречистване позволява да се постигне:
·       максимална гъвкавост на технологичния процес при променливи замърсителни натоварвания;
·       лека поддръжка и надежност при експлоатация;
·       минимални капиталовложения и експлотационни разходи.
             Във всички стъпала са предвидени необходимите технически мерки срещу вредни въздействия върху околната среда – миризми, шум, аерозоли, пяна.
             Осигурени са нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията и поддържането на  съоръжения  на пречиствателната станция за отпадъчни води.
             Обемът в които са разположени е решен чрез метална модулна конструкция от неръждаема стомана и термопанели.
             Всичко в пречиствателната станцията е реализирано при максимална степен на автоматизация и адаптирване към замърсителните натоварвания с цел постигане на
продължителна производствена сигурност и жизненост на технологичното оборудване при ниска реагентна и енергийна зависимост на процеса на пречистване.
            Основното пречиствателно стъпало е „Стъпало за физико-химично пречистване
          Състои се от компактни съоръжения за окисление и напорна флотация:
       многокамерен озоно-воден реактор;
       генератор за студен електростимулационен синтез на озон;
 напорен флотатор с дозаторни системи за коагулант и флокулант.
         Високата бихроматна окисляемост на отпадъчната вода обуславя стойности на химически потребен кислород (ХПК) недопустими за ефективната работа на стъпалото за биологично  пречистване. Поради тази причина е прието химично окисление с озон на замърсяващите вещества, обуславящи високите стойности на ХПК.
         Окислението се извършва в многокамерен озоно-воден реактор. В реактора протичат химични окислителни реакции, при което се отнемат електрони от атомите или йоните на замърсителите,  проявяващи се до окислението като разтворими йони с ниски валенции. Продуктите на окислението са  неразтворими съединения на йони с високи валенции.
         Конструкция на реактора, както и приетия  способ на генериране и хемосорбция на озона от водните разтвори, правят прилагането на окислителната деструкция с озон ниско енергозависима. Образуваните следствие на окислението в реактора финно диспергирани и колоидни частици се отстраняват от водата посредством флотация. Това е процес при който агрегатираните,  посредством коагулация и флокулация замърсяващи вещества прилепват към газови въздушни мехурчета и изплуват над водната повърхност. По този начин водата се освобождава от неразтворените вещества и се избистря, а на повърхността й се образува пенообразен слой  наситен със замърсяващи вещества, които се изгребват и подават в силоз от стъпалото за пречистване на утайката.
           Този процес се осъществява от напорен флотатор с верижен повърхностен утайкочистач.
  
Пречистване на битови отпадъчни води

          Предлаганата модулна пречиствателна станция се състои от високотехнологични функционални модули, изпълнени от неръждаема стомана в заводски условия.    
Технологичната схема на пречиствателната станция включва съоръжения за механично пречистване, съоръжения за дефосфатизация чрез физико-химична редукция на фосфора, съоръжения за  третиране на биогенната замърсеност – органично пречистване, биологична нитрификация и денитрификация, съоръжения за физикохимична и микробиологична стабилизация на пречиствателните води с озон и последващо допречистване с механично филтриране , съоръжения за аеробно стабилизиране на утайките и тяхното обезводняване във високо-капацитивна центрофуга (декантер).
       
         В тях протичат всички технологичните процеси .Отделните функционални зони са в съседство, като взаимната комуникация на: пречистващата биокултура, пречистената вода, активната утайка и всички енергии: сгъстен въздух, ел.енергия са на едно място.
      Технологичната схема на пречистване на водата и третиране на утайките е формирана от:

      А. Линия за пречистване на водата:
       Стъпало за механично пречистване
       Стъпало за дефосфатизация
       Стъпало за биологично пречистване с активна утайка „нитро-денитро”      
       Стъпало за физико-химична стабилизация и обеззаразяване на  пречистената вода

       Б. Линия за третиране на утайките
       Стъпало за стабилизиране, уплътняване и съхраняване на излишната утайка,
       Стъпало за механично обезводняване на уплътнената излишна утайка
   Стъпало за термична деструкция на активната утайка - пиролиза

       Осигурени са нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията и поддържането на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.
        Предвидени са необходимите технически мерки срещу вредни въздействия върху околната среда – миризми, шум, токсични вещества, аерозоли, пяна.
      При проектирането на отделните съоръжения е предвидено използуването в максимална степен на индустриални методи на строителство и блокова компановка на съоръженията, технологичните стъпала и технологичните комуникации.
      Надземната част на станцията е решена като метална конструкция с термопанели, оформяща технологичното помещение и командната зала.
      Естетическото въздействие на интериора и екстериора засилва позитивното възприемане на пречиствателната станция.
      Станцията е оборудвана с логично свързани и управлявани с микропроцесори модули, обслужването на които е минимизирано , а работата им е напълно сигурна.
      Всичко в станцията е реализирано с цел да се подобри  и облекчи процеса на пречистване, като се повиши постоянният контрол и се постигне продължителна производствена сигурност и жизненост на технологичното оборудване в пречиствателната станция.

             Фирмата е член на:
·     Германската асоциация по водите DWA 
·     Българската търговско промишлена палата

             Фирмата е сертифицирана:
·     по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005

·     От Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи с обхват:
Първа група строежи – от трета до пета категория
Четвърта група строежи – трета и четвърта категория

          Проектанският екип на фирмата разполага със сертифицирани проектанти от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИСТА:

Проектиране на пречиствателни инсталации и пречиствателни станции за питейни, технологични и отпадъчни води

Производство, монтаж и гаранционна и извънгаранционна поддръжка на технологични инсталации и станции за пречистване на вода:

       ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА

       ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВО-ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

       ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

       ИНСТАЛАЦИИ ЗА :
·       СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ВОДА ЗА БУТИЛИРАНЕ
·       ФИЗИКО-ХИМИЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ВОДА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ
·       МИКРОБИОЛОГИЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ВОДА ЗА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ

Производство на водопречиствателни съоръжения

·       ОЗОНАТОРИ
·       ОКИСЛИТЕЛНИ РЕАКТОРИ
·       НАПОРНИ БЪРЗИ ФИЛТРИ
·       ЕЛЕКТРОЛИЗЕРИ
·       ФЛОТАТОРИ

    ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

През 2015 година беше отбелязана  25 годишнината от едно ярко присъствие на фирмата като лидер на пазара на модерно водопречистване в България.  Построени са над 1000 пречиствателни станции в България и чужбина, разработени и внедрени много нови технологии.

                             ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

 Инсталции за пречистване на питейна вода с капацитт от 3 l/s                                                     до 800 l/s 

капацитет 3 л/сек
капацитет 3 л/сек


                                                         

 капацитет 5 л/сек
капацитет от 3 л/сек
                                                       
мобилна инсталация с капацитет 3 л/сек                                                           
капацитет  6 л/сек
капацитет  12 л/сек

    


капацитет   20 л/сек

капацитет   20 л/сек

    
капацитет  40 л/сек

капацитет  40 л/сек


  капацитет 50 л/сек
капацитет 50 л/сек.
                                               
капацитет 50 л/сек.
                        
капацитет 60 л/сек

капацитет 60 л/сек

 капацитет 80 л/сек  

 капацитет 80 л/сек  


капацитет 100 л/сек

капацитет 100 л/сек

капацитет  200 л/сек

капацитет  200 л/сек

капацитет  200 л/сек


  капацитет 350л/сек

капацитет 800 л/сек   
                                   
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

За технологични отпадъчни води


За битово - отпадъчни води

Пиролизна инсталация за третиране на активна утайка от ПСБОВНяма коментари:

Публикуване на коментар