ЕЛФИ ТЕХ ООД

ЕлфиТех” ООД е на българския и международен пазар от 1990 година с предмет на дейност „Научно-изследователска и технологична дейност, опитно производство и реализация на апаратура, комплексни обекти и технологии за електрофизична обработка на вода, текстил, дървесина, хартия, пластмаси, горива и др., както и за интегрирано електрофизично въздействие върху биологични обекти и подготовка на кадри по предмета на дейност”. Фирмата има научни разработки във всички области от предмета си на дейност, но през последните 17 години от създаването си с приоритет е развивала технологиите свързани с пречистването на вода – питейна, бутилирана, отпадъчна от промишлени производства и от населени места. Основната заслуга за развитие на тези технологии е на озонатора – собствена конструкция, реализирана в серийно производство. Той е с оригинална фирмена разработка, позволяваща лесно обслужване и поддръжка и най-важното - евтино производство на озон. Това е предпоставка за масовото му използване в технологичните схеми на фирмата за пречистване на вода.

Не без основание, и с гордост можем да кажем, че масовото използване на озон във водопречистването в България се дължи на технологиите, реализирани от ЕлфиТех, ООД, стара Загора Тези технологии са в съответствие с директивата КОК на Консултативния съвет за питейни води при Агенцията по защита на околната среда на САЩ (ЕРА) за обработка с озон на питейни води и покриват изискванията на ЕС за качеството на питейната вода.


Известно е, че по-голям процент от селищните системи в България се водоснабдяват от повърхностни водоизточници – планински и речни водохващания, които не винаги имат строга охранителна вододайна зона. Освен това всички повърхностни води са с над допустимото количество природни органични съединения, а в дъждовни периоди със силна замътненост.Изградени инсталации за пречистване на питейна вода
.
ПСПВ - ЧЕКАНИЦА,
ГР.БОТЕВГРАД


ДЕБИТ
80 л/сек.
(288 куб. м./ден)  
СРОК ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ
8 месеца 
ВОДОИЗТОЧНИК
ПОВЪРХНОСТЕН, 
ОТ ПЛАНИНСКО ВОДОХВАЩАНЕ
ТЕХНОЛОГИЯ
ОЗОНИРАНЕ С 
НАПОРНО ФИЛТРИРАНЕ
И ПОСЛЕДВАЩО ХЛОРИРАНЕ   

ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЗА 
1 КУБ. М. ОБРАБОТЕНА 
ВОДА - 0,196 кВч~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ПСПВ - ГР.ТЕТЕВЕНДЕБИТ
88 л./сек.
(316 куб.м./час)
водоизточник
повърхностен,
планинско
водохващанеТЕХНОЛОГИЯ
ОЗОНИРАНЕ;
ФИЛТРИРАНЕ
БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ
НА ПОТОКА. 
 
ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
ел.енергия зя 
1 куб.м. обработена вода - 0,025 кВч  


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПСПВ - ГР.ПРАВЕЦ


ДЕБИТ
25 л./сек.
(90 куб.м./час)  
ВОДОИЗТОЧНИК

повърхностен,
от планинско
водохващане

ТЕХНОЛОГИЯ
двустепенно озониране 
с адсорбционно 
двустепенно филтриране


 

СРОК ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ
8 месеца 


ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
ел.енергия зя 
1 куб.м. обработена вода - 0,918 кВч  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПСПВ - С.ИЧЕРА

ДЕБИТ
12 л./сек.
(43 куб.м./час)  
СРОК ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ
8 месеца 

ВОДОИЗТОЧНИК

повърхностен,
от речно
водохващане
ТЕХНОЛОГИЯ
първично озониране 
филтриране, 
вторично озониране,
каталитично филтриране

ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
ел.енергия зя 
1 куб.м. обработена 
вода - 0,465 кВч 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПСПВ - гр. ПАВЕЛ БАНЯ
ДЕБИТ
12 л./сек.
(43 куб.м./час)   СРОК ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ
1 месец

ВОДОИЗТОЧНИК
повърхностен,
от река "Тунджа"


ТЕХНОЛОГИЯ

филтриране, 
 озониране,
адсорбционно филтриране
ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
ел.енергия за 
1 куб.м. обработена 
вода - 0,465 кВч
2020г.