ЕЛФИ ТЕХ ООД

ЕлфиТех” ООД е на българския и международен пазар от 1990 година с предмет на дейност „Научно-изследователска и технологична дейност, опитно производство и реализация на апаратура, комплексни обекти и технологии за електрофизична обработка на вода, текстил, дървесина, хартия, пластмаси, горива и др., както и за интегрирано електрофизично въздействие върху биологични обекти и подготовка на кадри по предмета на дейност”. Фирмата има научни разработки във всички области от предмета си на дейност, но през последните 17 години от създаването си с приоритет е развивала технологиите свързани с пречистването на вода – питейна, бутилирана, отпадъчна от промишлени производства и от населени места. Основната заслуга за развитие на тези технологии е на озонатора – собствена конструкция, реализирана в серийно производство. Той е с оригинална фирмена разработка, позволяваща лесно обслужване и поддръжка и най-важното - евтино производство на озон. Това е предпоставка за масовото му използване в технологичните схеми на фирмата за пречистване на вода.

Не без основание, и с гордост можем да кажем, че масовото използване на озон във водопречистването в България се дължи на технологиите, реализирани от ЕлфиТех, ООД, стара Загора Тези технологии са в съответствие с директивата КОК на Консултативния съвет за питейни води при Агенцията по защита на околната среда на САЩ (ЕРА) за обработка с озон на питейни води и покриват изискванията на ЕС за качеството на питейната вода.


Известно е, че по-голям процент от селищните системи в България се водоснабдяват от повърхностни водоизточници – планински и речни водохващания, които не винаги имат строга охранителна вододайна зона. Освен това всички повърхностни води са с над допустимото количество природни органични съединения, а в дъждовни периоди със силна замътненост.понеделник, 5 октомври 2020 г.


 

четвъртък, 23 юли 2020 г.

МОДУЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ВОДИ, ГЕНЕРИРАНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ТИП „ЕЛФИ РЕСУРС“


Чрез инсталацията  се постига:
  •    предотвратяване възникването на екологични проблеми чрез постигането на предписаните параметри на пречистената технологична вода;
  •         продължителна производствена сигурност с минимални разходи за поддръжка;
  •         максимална гъвкавост на технологичния процес при променливи натоварвания;
  •        ниска енергоемкост.     
 Приетата технология за  пречистване на отпадъчните води включва процесите:
  •    прецеждане и усредняване - интегрирани в механично стъпало;
  •    окисление с озон, електролиза и флотация - интегрирани във физико химично стъпало;
  • био окисление, нитрификация и утаяване – интегрирани в биологично стъпало. 
        Инсталацията се състои  от високотехнологични съоръжения изпълнени от неръждаема стомана, изработени и тествани в заводски условия. Приложена е в максимална степен блокова компановка на технологичните стъпала и технологичните комуникации.  Съоръженията на инсталацията са разположени  в план и височинно така, че енергията за повдигане на пречистваните води с помпени агрегати да е минимална. Предвидени са необходимите технически мерки срещу вредните въздействия върху околната среда – шум, вибрации, аерозоли, пяна.

Оразмерителен дебит – 200 m3/d;  400 m3/d; 800 m3/d      
      
Показатели на водата :

ПОКАЗАТЕЛ
 ВХОД
ИЗХОД
pH
6÷10
7÷9
БПК5
2300 mg/l
75 mg/l
ХПК
4000 mg/l
25 mg/l
НВ
300 mg/l
50 mg/l
Общ азот
50 mg/l
3 mg/l
Общ фосфор
7 mg/l
0,7 mg/l
Мазнини
50 mg/l
0,1 mg/l

                  Общ вид      
                                                

Тип инсталация
Дебит  m3/d
Цена в лв. без ДДС
Елфи Ресурс Алфа
200
268 000
Елфи Ресурс Бета
400
436 000
Елфи Ресурс Гама
800
692 000

          Срок за изработка: 3 месеца