ЕЛФИ ТЕХ ООД

ЕлфиТех” ООД е на българския и международен пазар от 1990 година с предмет на дейност „Научно-изследователска и технологична дейност, опитно производство и реализация на апаратура, комплексни обекти и технологии за електрофизична обработка на вода, текстил, дървесина, хартия, пластмаси, горива и др., както и за интегрирано електрофизично въздействие върху биологични обекти и подготовка на кадри по предмета на дейност”. Фирмата има научни разработки във всички области от предмета си на дейност, но през последните 17 години от създаването си с приоритет е развивала технологиите свързани с пречистването на вода – питейна, бутилирана, отпадъчна от промишлени производства и от населени места. Основната заслуга за развитие на тези технологии е на озонатора – собствена конструкция, реализирана в серийно производство. Той е с оригинална фирмена разработка, позволяваща лесно обслужване и поддръжка и най-важното - евтино производство на озон. Това е предпоставка за масовото му използване в технологичните схеми на фирмата за пречистване на вода.

Не без основание, и с гордост можем да кажем, че масовото използване на озон във водопречистването в България се дължи на технологиите, реализирани от ЕлфиТех, ООД, стара Загора Тези технологии са в съответствие с директивата КОК на Консултативния съвет за питейни води при Агенцията по защита на околната среда на САЩ (ЕРА) за обработка с озон на питейни води и покриват изискванията на ЕС за качеството на питейната вода.


Известно е, че по-голям процент от селищните системи в България се водоснабдяват от повърхностни водоизточници – планински и речни водохващания, които не винаги имат строга охранителна вододайна зона. Освен това всички повърхностни води са с над допустимото количество природни органични съединения, а в дъждовни периоди със силна замътненост.Изградени инсталации за пречистване на отпадъчна вода

 
-->
-->
  МОДУЛНА СТАНЦИЯ
ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА
БИТОВА ОТПАДЪЧНА ВОДА, тип”ЕЛФИ ND 200”  
НА 
С.ПОПОВЕЦ И С. ЗИМОВИНА
-->
  1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Инсталацията е с непрекъснат режим на работа, предназначена за механично и биологично третиране на битови фекални води с обособени зони за механично отделяне на едрите отпадъци, нитрификация и денитрификация, със суспензационно утаяване на активната утайка  

-->
    2. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
Основните параметри на инсталацията са:
Ø      Дебит:  
Qср.дн. = 186,19  м3/ден
Qмакс.ч. = 2,798  м3/час
 Qмакс.ч. = 5,596  м3/час
Ø      Брой жители 1293
Ø      Ел.захранване:380 V; 50 Нz
Ø      Инсталирана мощност: 10 кВт
Ø      Приемник на пречистените води е дере, с разрешена точка на заустване от Басейнова дирекция за управление на водите, източнобеломорски район, център Пловдив
 
-->
Ø      Качествени показатели на пречистваните вода:
показател
Норма замърсеност от един жител
БПК5   (гр.жит./дн.)
45
НВ       (гр.жит./дн.)
55
Nобщо   (гр.жит./дн.)
10
Робщо    (гр.жит./дн.)
1,8

Ø      Качествени показатели на пречистените води:
-->                        БПК5  ‹ 25 мг/л -->                        НВ      ‹ 35 мг/л -->
              Nобщо  ‹15 мг./л
-->                        Робщо    ‹ 2 мг/л.
Пречиствателната станция е  изпълнена от неръждаема стомана.  Управлението й е автономно, автоматично без необходимост от оператор.
Станцията е въведена в приета с Акт 16 и е въведена в експлоатация.
„Елфи-тех” ООД беше избрана за фирма-доставчик на инсталация за пречистване на битови отпадъчни води по европейски проект BG0035 - „Изграждане на канализационна система с модулна пречиствателна инсталация за отпадъчна вода в селата Поповец и Зимовина, община Стамболово”. Проектът се финансира от Холандската банка за развитие и е стартиран след одобрение на 21 април, 2010. Инсталацията за пречистване на канализационните води е проектирана и инсталирана от Елфитех ООД. Технологията е най-модерната, използвана в момента в Европа за пречистване на битови отпадъчни води, а дизайнът – уникален. Инсталацията заема малка площ, енергийно ефективна е и може да работи в автоматичен режим. Успешно пречиства стандартно замърсени битови отпадъчни води до пригодност за заустване в естествени открити водоизточници, в случая – река. Проведени са 72 часови проби и лабораторните резултати са отлични. Извършен е мониторинг на пречиствателната инсталация от агент на ХБР. Заключението е, че инсталацията работи според заложеният в проекта план.


--> -->